New Year greetings send blessings warm hearted care

Jiangjin Rong media news (reporter Liao Yang wang Qian Chen Ting Liao Qiuping Diao New for He Yu Yang Andy intern reporter Liang Yuwei correspondent Pang Tao Liao Qin Liu Changqing Zhou Guohua Zhao Fei Wu Wen Gao Ma LAN Song Shan Zhu Hongyu Liu Yuedan Jing Yuan) Spring Festival is coming, the old cold…